Na ovoj stranici možete pratiti aktuelne konkurse za radne pozicije otvorene u našoj firmi.

Svoj CV kao i motivaciono pismo pošaljite na e-mail office@ipm.rs OBAVEZNO uz napomenu za koju radnu poziciju konkurišete.

Datum postavljanja konkursa: 29.03.2016.

RADNO MESTO: Rukovodilac Službe tehničke pripreme, podugovaranja i nabavke

Odgovornosti:

 • Odgovara Operativnom direktoru
 • Komunicira sa trećim licima u cilju pregovaranja, ugovaranja, sravnjenja, naplate i svih ostalih aktivnosti a u interesu Kompanije
 • Dobro poznaje norme rada, cene materijala, opreme i rezervnih delova iz delokruga rada kompanije
 • Obavlja neophodne analize i priprema ponude
 • Po potpisivanju ugovora sa klijentom, pomaže rukovodiocima Službi da sagledaju potrebe i definišu zadatke
 • Dobro poznaje tržište iz delokruga rada kompanije
 • Izrađuje tehno-ekonomske elaborate
 • Analizira potrebe za resursima u saradnji sa rukovodiocima svih Službi i priprema predlog za njihovu nabavku
 • U ime kompanije prima informacije/naloge za obavljanje hitnih intervencija, i na adekvatan način ih prenosi nadležnim rukovodiocima Službi/koordinatorima
 • Po dobijenom nalogu od strane Operativnog direktora, sprovodi nabavku potrebnih resursa
 • Odgovoran je da uredi protok dokumentacije unutar Kompanije, a vezano za izvršenje radnih zadataka Službi (radni nalozi, otpremnice, dostavnice i sl.)
 • Odgovoran je za adekvatnu obradu realizovanih radnih naloga i utrošenog materijala, te podatke unosi u odgovarajući softver i analizira
 • Vodi evidenciju o utrošku materijala i angažovanosti zaposlenih, na osnovu izvršenih radnih naloga
 • Analizira rezultate rada, prati ispunjenje ugovora i obaveštava Operativnog direktora o svakoj anomaliji koja može ugroziti interese kompanije
 • Priprema potrebne izveštaje po nalogu Operativnog direktora
 • Odgovara za magacinsko poslovanje I vodi evidenciju na dnevnoj bazi o ulazu/izlazu robe iz magacina
 • Obezbeđuje sve neophodne podatke iz delokruga svoje delatnosti rukovodiocima svih Službi kompanije, kao I nadređenima
 • Dužan je da se pridržava mera i propisa o bezbednosti I zdravlju na radu I  PP zaštite
 • Primenjuje dokumenta QMS
 • Obavlja i druge poslove po nalogu Direktora

Uslovi za obavljanje posla:

Obrazovanje, radno iskustvo, sposobnosti

 1. Stručna sprema: VŠS/VSS
 2. Profil: Tehnička struka
 3. Radno iskustvo: Najmanje 3 godine na sličnim ili istim poslovima
 4. Dodatni zahtevi: Pozitivni rezultati u prethodnom radu, vozačka dozvola B kategorije, znanje engleskog jezika, napredno znanje rada na računaru

RADNO MESTO: Koordinator Službe Tehničkog Održavanja/koordinator projekta

Odgovornosti:

 • Odgovara Rukovodiocu Službe tehničkog održavanja
 • Rukovodi i organizuje rad zaposlenih u Službi tehničkog održavanja, na projektu koji koordinira, raspoređuje poslove i prati njihovo izvršenje,
 • Planira i izvršava preventivno, incidentno i tekuće održavanje svih tehničkih uređaja i instalacija
 • U saradnji sa šefovima ostalih službi, kao i sa specijalistima u okviru svoje Službe, vrši planiranje resursa, i na vreme i u potrebnom obimu, inicira nabavku rezervnih delova i sačinjava potrebne specifikacije,
 • Za veće radove (rekonstrukcije) sačinjava opise potrebnih radova, daje tehnička rešenja i učestvuje u izboru izvođača,
 • Vrši nadzor nad izvođačima u okviru struke,
 • Dužan je da obezbedi sve potrebne mere, kao i da obezbedi osposobljavanje servisera/specijalista za rad u posebnim uslovima propisanim zakonskim odredbama,
 • Koordinira rad na projektu i pruža sve neophodne informacije nadređenom
 • Odgovoran je za blagovremeno i kvalitetno izvršenje svih poslova (održavanje i rukovanje postrojenjima klimatizacije, grejanja, rashladne tehnike, sistemima PP zaštite, turbo i klipnih kompresora, liftova, energetike, telekomunikacija, bravarskih i stolarskih poslova, vodovoda i kanalizacije, molersko – farbarskih poslova i dr.),
 • Odgovoran je za primenu i sprovođenje potrebnih mera i poštovanje propisa, kao  i za tehničku ispravnost uređaja i instalacija u skladu sa zakonskim propisima iz domena PP zaštite,
 • Koordinira rad specijalista u službi, zaposlenih na projektu za koji je nadležan
 • Odgovoran je za organizovanje i kontrolu rada u sve tri smene 365 dana u godini u objektima/na projektima, čiji proces rada to zahteva,
 • Dužan je da se pridržava mera i propisa o bezbednosti i zdravlju na radu I PP zaštite
 • Primenjuje dokumenta QMS
 • Obavlja i sve druge poslove po nalogu direktora.

Uslovi za obavljanje poslova

Obrazovanje radno iskustvo, sposobnosti

 1. Stručna sprema: VŠS / VSS
 2. Profil: Mašinska ili Elektro struka
 3. Radno iskustvo: Najmanje 3 godine na sličnim ili istim poslovima
 4. Dodatni zahtevi: Pozitivni rezultati u prethodnom radu, vozačka dozvola B kategorije

RADNO MESTO: Poslovni asistent

Odgovornosti:

 • Odgovara Direktoru
 • Administrira ulazna i izlazna dokumenta (ponude, ugovore, radne naloge, fakture…)
 • Sastavlja i administrira izveštaje (utrošci, planovi nabavke..)
 • Komunicira sa dobavljačima i podizvođačima
 • Priprema dokumentaciju za knjigovodstvo (razvrstavanje, obeležavanje, arhiviranje..)
 • Koordinira radom svih službi i obezbeđuje pravovremeni protok informacija do svih korisnika

Uslovi za obavljanje poslova

Obrazovanje radno iskustvo, sposobnosti

 1. Stručna sprema: SSS / VŠS
 2. Smer: društveni, ekonomski, tehnički
 3. Radno iskustvo: Najmanje 2 godine na sličnim ili istim poslovima
 4. Dodatni zahtevi: Odgovorna, komunikativna osoba, spremna da uči; poznavanje MS Office paketa; znanje engleskog jezika