Usluga se pruža u potpunoj saglasnosti sa svim pozitivnim propisima, vodeći računa da imovina klijenta u svakom trenutku bude maksimalno zaštićena, kao i ljudi koji učestvuju u procesu rada, kroz pravilnu obuku i poštovanje određenih pravila ponašanja.

zaštita od požara, bezbednost na radu, obezbeđenje objekataZaštita od požara (ZOP)

Kontinuirana briga o funkcionalnosti protiv-požarne centrale, javljača, gromobrana i elektro-instalacija, funkcionalnosti hidrantskih vodova i protiv-požarnih aparata, posredno snižavaju troškove osiguranja i nužan su preduslov sigurnosti ljudi i imovine.

U objektima gde je to potrebno, organizujemo prijavnicu kao i službu fizičkog obezbeđenja.

Bezbednost i zdravlje na radu (BZNR)

Bezbednost i zdravlje na radu podrazumeva ostvarivanje uslova rada u kojima se preduzimaju određene mere i aktivnosti u cilju zaštite života i zdravlja zaposlenih i drugih lica koji na to imaju pravo. Interes društva, svih subjekata i svakog pojedinca je da se ostvari najviši nivo bezbednosti i zdravlja na radu, da se neželjene posledice kao što su povrede na radu, profesionalne bolesti i bolesti u vezi sa radom svedu na najmanju moguću meru, odnosno da se ostvare uslovi rada u kojima bi zaposleni imao osećaj zadovoljstva pri obavljanju svojih profesionalnih zadataka.

Zakonom o radu, odnosno Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu se uređuje sprovođenje i unapređivanje bezbednosti i zdravlja na radu lica koja učestvuju u radnim procesima, kao i lica koja se zateknu u radnoj okolini, radi sprečavanja povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom. Bliže uređujući bezbednost i zdravlje na radu, definisane su: preventivne mere, obaveze i odgovornosti poslodavca, obaveze i odgovornosti zaposlenih, organizovanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, predstavnik zaposlenih za bezbednost i zdravlje na radu, evidencija, saradnja i izveštavanje, stručni ispiti za izdavanje licence, uprava za bezbednost i zdravlje na radu; nadzor i drugo.

IPM je dobar izbor jer pratimo pozitivne propise i preuzimamo odgovornost da ste ovu oblast koja je striktno regulisana zakonima, organizovali kako treba. Dobra saradnja sa renomiranim i licenciranim kompanijama iz ove oblasti ali i sa Državnim organima koji uređuju i nadgledaju ovu oblast dodatno doprinose osećaju sigurnosti naših klijenata